Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

elusive
1923 827e
Reposted fromoutoflove outoflove viagajka gajka
elusive
elusive
3490 1e8e
elusive
2442 c84b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaribsyss ribsyss
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina viaribsyss ribsyss
elusive
8427 62b0
Reposted fromonlyman onlyman viamiieciuu miieciuu
elusive
elusive
Reposted fromshakeme shakeme viaadaaa93 adaaa93
elusive
3623 e89c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadaaa93 adaaa93
elusive
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viaadaaa93 adaaa93
elusive

Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.

— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaadaaa93 adaaa93
elusive
elusive
0299 e7d5 500
| Wrocław, 1982
Reposted fromseverine severine viaultraviolet ultraviolet
elusive
4781 cbd4 500
Reposted fromfoods foods viamentispenetralia mentispenetralia
elusive
elusive
4940 6ca2
elusive
9225 ed8e
Reposted fromprblms prblms vianihuhu nihuhu
elusive
4418 e927 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaolivierk olivierk

March 07 2018

elusive
elusive
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina viaadurowe adurowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl