Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

elusive
8772 41d5
elusive
2769 5c5e 500
elusive
1030 256c 500
elusive
- Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viasentymentalna sentymentalna
elusive
Obudzić swoją kobiecość, pewność siebie... i uśmiechać się w taki sposób, żeby ktoś bez mojego uśmiechu nie wyobrażał sobie życia. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viasentymentalna sentymentalna
elusive
5861 b145
Reposted fromnyaako nyaako viasentymentalna sentymentalna
elusive
Reposted fromoll oll viasentymentalna sentymentalna
A życie ze mną? To niekończący się chaos, bałagan uczuć i myśli które są przelotne i porozrzucane jak przedmioty po domu. To bezustanna niewiadoma. Mnie trzeba ciągle łapać żebym gdzieś nie zniknęła, na przykład we własnym umyśle czy innym podejrzanym miejscu. Trochę w tym szaleństwa, trochę dziwaczności ale chyba najwięcej rozpaczy. Trzeba mocno kochać, żeby żyć z kimś kto każdego dnia jest wulkanem gotowym do wybuchu.
— Moja dusza pachnie Tobą (via xxrapgoddess)
Reposted fromshitsuri shitsuri viasentymentalna sentymentalna
elusive
elusive
4158 a3e9
Reposted fromkyte kyte viasentymentalna sentymentalna
elusive
1105 6120
Reposted fromumorusana umorusana viasentymentalna sentymentalna
elusive
5114 e4d0 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viasentymentalna sentymentalna
elusive
3495 703a
Reposted fromsarazation sarazation viasentymentalna sentymentalna
elusive
3481 6278
Reposted fromsarazation sarazation viasentymentalna sentymentalna
elusive
elusive
5529 71ed
elusive
0730 4245
Lazy morning.
Reposted fromi-ann i-ann viasentymentalna sentymentalna
elusive
7802 4685
Reposted fromkarant karant viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl