Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2020

9794 7115
Reposted fromnewfruits newfruits viazouza zouza
elusive
0574 60cd
Reposted fromscandal scandal viaschaaf schaaf
elusive
9376 da43 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viawiks wiks
elusive
4221 d082 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viarosses rosses
elusive
2487 12ff 500
Reposted frompiehus piehus viaunspokennnn unspokennnn
elusive
6464 4143 500
Glenfinnan Viaduct, Scotland
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
elusive
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viarosses rosses
elusive
0344 5bd6 500
elusive
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viaszpaqus szpaqus
elusive
Kto nie startuje, nie ma wyników. Ani lepszych, ani gorszych. I w życiu jest chyba tak samo: lepszy wynik słaby niż żaden.
— Krystyna Siesicka
elusive
elusive
6799 bed0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
elusive
elusive
Reposted fromshakeme shakeme vialte lte
elusive
0314 8e14 500
elusive
5629 5588

April 04 2020

elusive
6531 6231 500
elusive
2958 698c 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viasentymentalna sentymentalna
elusive
3484 867a 500
Reposted fromaleander aleander viasentymentalna sentymentalna
elusive
8014 61cc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasentymentalna sentymentalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl